Kỹ thuật & Công nghệ

CEFLEX cho biết: Thu gom rác thải bao bì linh hoạt là trọng tâm để đạt được một nền kinh tế tuần hoàn

Tuyên bố quan điểm này là một phần của sự liên kết liên tục về các vấn đề chính đang được thực hiện bởi Kinh tế Thông tư về Bao bì Linh hoạt (CELFEX). Quá trình kết hợp nghiên cứu chi tiết, tham vấn và tranh luận để đạt được một vị trí chung. Từ tháng 9 2020 đến tháng 2 , hơn 300 các bên liên quan đã tham gia vào hai hội thảo trên web chuyên dụng; các cuộc phỏng vấn; và đại diện chuỗi giá trị, 25 – người, hội thảo hai ngày, để thống nhất tuyên bố cuối cùng. Những nỗ lực này là một phần của việc thực hiện lộ trình năm bước của CEFLEX và nhằm giúp thúc đẩy nền kinh tế luân chuyển đối với bao bì linh hoạt. Tuyên bố về vị trí đã được phê duyệt nêu rõ các yếu tố cần thiết để nắm bắt nguồn lực đóng gói linh hoạt: Tất cả các bao bì linh hoạt phải được nhắm mục tiêu để thu thập và phân loại, bao gồm cả bao bì vận chuyển. Đặc biệt ở một số quốc gia chưa được thu gom như Vương quốc Anh. Bao bì nhựa dẻo nên được thu gom thành một luồng riêng hoặc chung với các loại bao bì nhẹ khác và không trộn lẫn với giấy, bìa hoặc thủy tinh để tối đa hóa chất lượng tái chế. Việc phân loại bổ sung bao bì linh hoạt từ rác thải hỗn hợp có thể cần thiết để tiếp cận tất cả các vật liệu đóng gói linh hoạt và cho phép lưu thông. CEFLEX và các bên liên quan mong muốn hợp tác với các cơ quan chức năng quốc gia và các chương trình Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng (EPR) để phát triển các hệ thống thu gom hiệu quả cho phép các vật liệu này được phân loại và gửi đi tái chế. Quy trình tuyên bố vị trí đã thống nhất đóng góp và hỗ trợ các nghiên cứu, đánh giá và nghiên cứu đang diễn ra từ CELFEX. Chúng bao gồm chi phí thu gom kinh tế và môi trường ở các quốc gia được chọn, phối hợp với SUEZ và MARECIE Mapping Recyclability ở Châu Âu làm việc, nghiên cứu cơ sở hạ tầng tái chế và các chương trình EPR, với sự hợp tác của Bao bì linh hoạt Châu Âu và Recyda.

Back to top button