Kỹ thuật & Công nghệ

Macpac để tương tác với cơ sở khách hàng dựa trên EPR và Thuế bao bì nhựa

Bản tin sẽ bao gồm các chủ đề như Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng (EPR), Thuế Bao bì Nhựa, Chương trình Hoàn trả Tiền đặt cọc (DR) và tăng tính nhất quán trong việc thu thập kerbside. Nhà sản xuất bao bì có trụ sở tại Stockport khẳng định bao bì của họ có tối thiểu % nội dung tái chế. Trang web cũng đề cập đến việc thiết kế bao bì cho tính bền vững và đưa ra lời khuyên về sự lựa chọn vật liệu tốt nhất.

Back to top button